iso desk

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

A SB Hotels hem establert un decidit compromís per actuar en tot moment amb integritat, honestedat, respecte i professionalitat en l’exercici de l’activitat hotelera.

Confiem i defensem la idea d’un creixement gradual i sostingut de la companyia, basat en la confiança i responsabilitat de promoure i renovar de manera constant els principis ètics que sustenten les nostres relacions amb totes les parts interessades.

Per tot això, hem disposat els següents principis en el nostre sistema integrat que incorpora la gestió de la qualitat, la gestió medi ambiental i la gestió de l’energia, com a marc d’actuació per al desenvolupament dels objectius i les normes de conducta que han de contemplar totes les nostres actuacions.


Missió

Oferim serveis d’hostaleria professionals, eficients i competitius, sustentats en l’ inexcusable respecte i observança dels valors que identifiquen la nostra cultura empresarial.


Visió

Aspirem a consolidar el grup com a referent de gestió i servei a la indústria turística, per tal de millorar les experiències i la satisfacció de tots els nostres clients.


Valors

Orientació a les persones: el principal actiu de SB Hotels són les persones. Ens caracteritzem per la vocació de servei i la cerca de la satisfacció del client, així com el benestar del nostre equip i col·laboradors. Ajustem cada actuació als principis de lleialtat i bona fe.

Sentit de negoci: portem a terme les accions necessàries en coherència amb l’estratègia, els principis ètics i de responsabilitat, per assegurar la sostenibilitat econòmica i rendibilitat de la companyia.

Millora contínua: adquirim un ferm compromís de millora contínua dels nostres processos per poder créixer i millorar dia a dia en totes aquelles activitats relacionades amb la qualitat, el rendiment ambiental i energètic.

Gestió per processos i enfocament a riscos: analitzem els riscos de cada procés per planificar les millores i fer un ús responsable i sostenible dels recursos disponibles.

Protecció del medi ambient: ens comprometem a prevenir la contaminació, a optimitzar el consum de recursos i a minimitzar els impactes ambientals resultants de l’exercici de la nostra activitat.

Rendiment energètic: avaluem tota la informació del nostre sistema de gestió, promovem la compra de productes i serveis energèticament eficients, i considerem l’eficiència energètica en el disseny dels nostres serveis.

Compliment legal: ens responsabilitzem de complir tots els requisits legals i normativa d’aplicació que afecta la nostra activitat, així com aquells requisits subscrits.

Principi de dignitat: promovem la igualtat efectiva i real d’oportunitats entre els nostres empleats i garantim un entorn laboral segur i saludable. Rebutgem i denunciem qualsevol comportament delictiu o discriminatori per motius de raça, edat, religió, orientació sexual o convicció política.


POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

A SB Hotels hem establert un decidit compromís per actuar en tot moment amb integritat, honestedat, respecte i professionalitat en l’exercici de l’activitat hotelera.

Confiem i defensem la idea d’un creixement gradual i sostingut de la companyia, basat en la confiança i responsabilitat de promoure i renovar de manera constant els principis ètics que sustenten les nostres relacions amb totes les parts interessades.

Per tot això, hem disposat els següents principis en el nostre sistema integrat que incorpora la gestió de la qualitat, la gestió medi ambiental i la gestió de l’energia, com a marc d’actuació per al desenvolupament dels objectius i les normes de conducta que han de contemplar totes les nostres actuacions.Missió

Oferim serveis d’hostaleria professionals, eficients i competitius, sustentats en l’ inexcusable respecte i observança dels valors que identifiquen la nostra cultura empresarial.


Visió

Aspirem a consolidar el grup com a referent de gestió i servei a la indústria turística, per tal de millorar les experiències i la satisfacció de tots els nostres clients.


Valors

Orientació a les persones: el principal actiu de SB Hotels són les persones. Ens caracteritzem per la vocació de servei i la cerca de la satisfacció del client, així com el benestar del nostre equip i col·laboradors. Ajustem cada actuació als principis de lleialtat i bona fe.

Sentit de negoci: portem a terme les accions necessàries en coherència amb l’estratègia, els principis ètics i de responsabilitat, per assegurar la sostenibilitat econòmica i rendibilitat de la companyia.

Millora contínua: adquirim un ferm compromís de millora contínua dels nostres processos per poder créixer i millorar dia a dia en totes aquelles activitats relacionades amb la qualitat, el rendiment ambiental i energètic.

Gestió per processos i enfocament a riscos: analitzem els riscos de cada procés per planificar les millores i fer un ús responsable i sostenible dels recursos disponibles.

Protecció del medi ambient: ens comprometem a prevenir la contaminació, a optimitzar el consum de recursos i a minimitzar els impactes ambientals resultants de l’exercici de la nostra activitat.

Rendiment energètic: avaluem tota la informació del nostre sistema de gestió, promovem la compra de productes i serveis energèticament eficients, i considerem l’eficiència energètica en el disseny dels nostres serveis.

Compliment legal: ens responsabilitzem de complir tots els requisits legals i normativa d’aplicació que afecta la nostra activitat, així com aquells requisits subscrits.

Principi de dignitat: promovem la igualtat efectiva i real d’oportunitats entre els nostres empleats i garantim un entorn laboral segur i saludable. Rebutgem i denunciem qualsevol comportament delictiu o discriminatori per motius de raça, edat, religió, orientació sexual o convicció política.